Privacy Policy

 1. Wie wij zijn
  1. “Wij”, “ons” of “onze” betekent Fonzer bv, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Veldkant 10 en met ondernemingsnummer 0627.815.078. Wij zullen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van uw gebruik van onze website. Tevens zullen wij beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de persoonsgegevens die wij verzamelen van contacten binnen uw organisatie, alsmede de persoonsgegevens die wij verzamelen m.b.t. onze dienstverlening.Deze Privacy Policy is erop gericht om u informatie te verschaffen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze website, en met betrekking tot onze dienstverlening. De website wordt gehost door Hetzner Online GmbH, met maatschappelijke zetel gelegen te 91710 Gunzenhausen, Industriestr. 25, Duitsland . Voor verdere informatie, verwijzen wij naar artikel 5 van deze Privacy Policy.
  2. Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze Privacy Policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze Privacy Policy door te nemen.
  3. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Privacy Policy of de verwerking van uw persoonsgegevens of u wenst een verzoek in te dienen in overeenstemming met artikel 4, gelieve dan contact op te nemen met ons via één van volgende manieren:
   • Per e-mail: naar [email protected]
   • Per post: naar Fonzer bv, Veldkant 10, 2550 Kontich. Ter attentie van de managing director.

 2. Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken
  1. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificators (zoals naam, identificatienummer, locatiedata, etc.) die kunnen gebruikt worden om een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.
  2. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld voor de volgende doeleinden:
   • Wij verwerken uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u de gevraagde dienst of de gevraagde informatie te leveren, voor klanten- en leveranciersadministratie, om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, om te factureren, voor de invordering van openstaande facturen en voor marketingdoeleinden.
   • Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website, onze telefoonnummer, e-mailadres of adres, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om te kunnen antwoorden op uw verzoek.
   • Indien u inschrijft op de nieuwsbrief, dan gebruiken wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te verzenden.
   • Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel het supporteren van de website en om uw gebruikservaring te verbeteren. Dit doel strekt zich uit tot het monitoren van de veiligheid, beschikbaarheid, (performance), vermogen, en gezondheid van onze website.
   • Wij verwerken uw persoonsgegevens om de toegekende rechten op basis van de toepasselijke wetgeving af te dwingen of na te leven (zoals bv. het verdedigen tegen juridische aanspraken) indien nodig. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze verplichtingen op basis van de toepasselijke wetgeving na te komen.
  3. Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:
   • Contactgegevens: Indien u gebruikt maakt van het contactformulier , onze telefoonnummer, e-mailadres of adres, dan wordt u gevraagd volgende informatie te verstrekken: naam, e-mailadres, (eventueel) telefoonnummer, adres, onderwerp, bericht en persoonsgegevens die u zelf ingeeft in het vrije vak op de website (gelieve geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie betreffende strafrechtelijke veroordelingen, of bankrekeningnummers in te geven of te verstrekken via de telefoon). Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
   • Identificatiegegevens: Als professionele klant of leverancier verwerken we de coördinaten van uw contactpersoon, alsook van de vennoten in uw zaak, m.n. naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, werkgever, titel en beschrijving van hun functie, en eventueel kopie van de identiteitskaart.
   • Financiële gegevens: Wanneer u gebruikt maakt van onze dienstverlening, verwerken we identificatie- en bankrekeningnummers, alsook nummers van krediet-of debetkaarten. Tevens verwerken we de bedragen die u al heeft betaald, of nog dient te betalen. Tenslotte verwerken gegevens m.b.t. de solvabiliteit.
   • Nieuwsbrief: Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd om uw e-mailadres te verstrekken. Dit is informatie die rechtstreeks door u verstrekt wordt.
   • Gebruiksinformatie: Wij verwerken persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.
  4. Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen via ons contactformulier, alsook de gebruiksinformatie die wij aggregeren uit het gebruik van onze website, op basis van de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang”. Zo hebben wij een gerechtvaardigd belang om te antwoorden op de door u gestelde vragen of te reageren op de door u geformuleerde opmerkingen. De gebruikersinformatie wordt gebruikt om de website ervaring van onze gebruikers zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. In elk geval streven wij naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.
  5. In het kader van onze dienstverlening, alsook ten aanzien van onze leveranciers, gebruiken wij de identificatie- en financiële gegevens op basis van de rechtsgrond “noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst”. Zo hebben wij deze identificatiegegevens nodig om u onze facturen (elektronisch) te kunnen bezorgen of op te nemen in onze boekhouding, alsook voor onze klanten- en leveranciersadministratie.
  6. Indien u zich inschrijft via onze website op de nieuwsbrief en indien u nog geen klant van ons bent, geeft u hiervoor uw toestemming.
  7. Indien de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming is, dan heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurde voor de intrekking van uw toestemming.
  8. Indien de juridische basis voor de verwerking ons gerechtvaardigd belang is, dan heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking zoals uiteengezet in artikel 4.13 van deze Privacy Policy.
  9. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt volgens de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2.

 3. Bijhouden van uw persoonsgegevens en verwijdering
  1. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk is om het specifieke doeleinde te bereiken. De bewaartermijn kan dus per doeleinde verschillend zijn.
  2. Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens, noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.
  3. Wij zijn evenwel gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

 4. Uw rechten als individu
  1. Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten.
  2. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, stuurt u ons een schriftelijk verzoek in overeenstemming met artikel 1 van deze Privacy Policy. We trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.
  3. Recht op inzage
   1. In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, alsook tot bepaalde aanvullende informatie zoals omschreven in deze Privacy Policy.
   2. U heeft het recht van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, op voorwaarde dat dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt u kosteloos bezorgd, maar wij behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen wanneer u om meerdere kopies verzoekt.
  4. Recht op verbetering
   1. Als de persoonsgegevens die wij over u bijhouden onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te verzoeken deze informatie te corrigeren, of om ons te verzoeken – rekening houdend met de doeleinden van de verwerking – te voltooien.
  5. Recht op gegevenswissing / vergetelheid
   1. Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
    • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
    • U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
    • Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
    • Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;
   2. Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking nodig is,
    • Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
    • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
    • Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
    • Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
    • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  6. Recht op beperking van de verwerking
   1. U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:
    • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een perdiode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
    • De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
    • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
    • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.
   2. Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:
    • Met uw toestemming;
    • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
    • Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
    • Om redenen van openbaar belang.
   3. Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.
  7. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens / dataportabiliteit
   1. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.
   2. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.
  8. Recht van bezwaar
   1. U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:
    • De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;
    • De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.
   2. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.
   3. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.
  9. Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
   1. Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 5. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
  1. Om onze website aan te bieden, werken wij met dienstverleners om uw persoonsgegevens te verwerken en op te slagen. Wij gebruiken de volgende categorieën van dienstverleners:
   • hosting provider, Hetzner Online GmbH;
   • cloud platform, Kwebbl bv.
  2. Indien u een klant bent van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers waarmee we gecontracteerd hebben om u diensten aan te bieden. Indien u een leverancier bent van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan onze klanten om u te contacteren.
  3. Het kan zijn dat toegang verstrekken tot uw gegevens nodig is voor wettelijke doeleinden. In dergelijk geval zullen wij genoodzaakt zijn om hieraan te voldoen. Wij mogen uw persoonsgegevens ook verstrekken indien dit nodig is om de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
  4. Onze website maakt evenwel gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanalen. Deze sociale media kanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn en Youtube. Indien u op dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.
  5. Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):
  6. Doorgifte van persoonsgegevens
   1. Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden in Oekraïne, Zwitserland en de Verenigde Staten. Wij verzekeren dat een doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land zal gebeuren met inachtneming van de nodige garanties en waarborgen.

  7. Cookies
   1. Onze website maakt gebruik van cookies. Voor verdere informatie verwijzen wij u door naar onze cookie policy: https://fonzer.com/cookiebeleid/.

 6. Leadinfo
  1. Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst
   Leadinfo uit Rotterdam, Nederland. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Voor meer informatie: http://www.leadinfo.com/

 7. Camerabewaking
  1. Overeenkomstig de WET VAN 21 MAART 2007 en de COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE VAN DE CAMERABEWAKING OP DE ARBEIDSPLAATS informeren wij u hierna over het doeleinde en gebruik van de camerabewaking bij Fonzer:
   • Bij Fonzer is het doeleinde van de camerabewaking ter bescherming van de goederen van de onderneming.
   • Er werd 1 camera aan de inkom geplaatst gericht op de inkomhal en kantoorruimte; zie grondplan.
   • De beeldgegevens worden 4 weken bewaard.
   • De camera functioneert enkel na de activatie van het alarm, m.a.w. buiten de kantooruren.

 8. Aanpassingen aan de privacy policy
  1. Van tijd tot tijd kunnen wij wijzigingen aanbrengen aan deze Privacy Policy. Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de Privacy Policy wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacy Policy terug te vinden.

   Versie: Versie 1.0
   Laatste update: 23 december 2021