Terms and Conditions

Tussen de ondergetekende partijen:

 • Klant
 • Fonzer bv, gevestigd te Veldkant 10, 2550 Kontich, met ondernemingsnummer 0627.815.078, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders UC Company bv met als vast vertegenwoordiger Kristof Dedeyne en The Bean Company bv met als vast vertegenwoordiger Ben Holemans.

Hierna genoemd “Fonzer”.


Fonzer en Klant worden hierna afzonderlijk genoemd de “Partij” en gezamenlijk de “Partijen”;

Overwegende dat:

 • Fonzer via een platformprovider een “state of the art” cloud communicatie platform aanbiedt met aanverwante diensten zoals omschreven in Bijlage 1 (Dienstbeschrijving) aan deze Overeenkomst (hierna de "Diensten") ten behoeve van de KMO-eindgebruikersmarkt. Deze Dienstbeschrijving kan van tijd tot tijd worden aangepast.
 • De Klant gebruik wenst te maken van het platform dat door Fonzer wordt aangeboden voor de organisatie van haar communicatie proces.
 • Voor alle duidelijkheid is de Cloud communicatiediensten een SaaS oplossing (Software as a Service) waaronder dient te worden verstaan: een kant en klare toepassing van de Cloud Computing diensten waarbij de Klant de standaard functionaliteit gebruikt zoals die door Fonzer wordt aangeboden. In de meeste gevallen maakt Fonzer op haar beurt weer gebruik van één of meer onderliggende cloud diensten. Het betreft het vermogen bezorgd aan de klant om de toepassingen van Fonzer, die op de cloud infrastructuur draaien, te gebruiken. De toepassingen van Fonzer zijn toegankelijk vanuit diverse apparaten van de Klant middels een interface van de Klant (zoals o.a. een webbrowser) of een programma interface. De onderliggende cloud infrastructuur, inclusief het  netwerk, de servers, de opslag, de besturingssystemen en zelfs de individuele toepassingsmogelijkheden worden niet beheerd of aangestuurd door de Klant, met de mogelijke uitzondering van beperkte gebruikers-specifieke configuratie instellingen van toepassingen.
 • De Partijen thans in onderhavige overeenkomst (hierna de “Overeenkomst”) de voorwaarden wensen vast te leggen voor het leveren van de Diensten door Fonzer aan de Klant.

Wordt bijgevolg overeengekomen hetgeen volgt:

 1. Definities
  1. AVG: De Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG.
  2. Bestelformulier: bevat de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van deze Overeenkomst, die beheerst worden door deze Overeenkomst.
  3. BIPT: is de afkorting voor “het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie”, de onafhankelijke instelling die werd opgericht bij de Wet van 21 maart 1991 met betrekking tot de herstructurering van bepaalde economische overheidsbedrijven. Het BIPT waakt over de correcte uitvoering van de Belgische telecommunicatiemarkt en over de verhoudingen tussen de verschillende operators.
  4. Dienst: de specifieke dienst die Fonzer met Klant overeenkomt, zoals vermeld in deze Overeenkomst en omschreven in Bijlage 1.
  5. Hard Limit: de Hard Limit fungeert als een garantie en een maximum belkost-limiet boven dewelke Fonzer de Diensten automatisch zal kunnen opschorten overeenkomstig artikel 9.1, 9.3 en 9.4 van deze Overeenkomst zonder dat zij daarbij enige aansprakelijkheid, van welke aard ook, kan oplopen en dit totdat de klant haar uitstaande saldo volledig betaald heeft.
  6. Overeenkomst: betekent deze Overeenkomst met inbegrip van het Bestelformulier en eventuele Bijlagen.
  7. Platformprovider: is de leverancier van het cloud communicatie platform.
  8. Verkeersgegevens: gegevens omtrent het gebruik van een Dienst door de Klant, zoals informatie over ontvangen en gemaakte telefoongesprekken.
 2. Voorwerp
  1. Onder de voorwaarden bepaalt in deze Overeenkomst, weerhoudt de Klant de Diensten van Fonzer en Fonzer stemt hierbij in om de Diensten zoals omschreven in Bijlage 1, te leveren aan de Klant.
  2. Om de Diensten te kunnen opstarten, zal de Klant aan Fonzer alle gegevens overmaken die nodig of noodzakelijk zijn om het cloud communicatiesysteem te kunnen opzetten zoals, zonder beperkend te zijn, het verwachte maandelijks telefoongebruik, het aantal SIP accounts, het aantal VBPX features en de te porteren of nieuwe telefoonnummers. De Klant zal instaan voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Fonzer opgegeven specificaties en gegevens waarop Fonzer zijn aanbieding baseert en de telefoonlimieten zoals bepaald onder artikel 9.1, berekend worden.
  3. Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst wordt de Klant onherroepelijk beschouwd als een professioneel gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden. Hij wordt geacht in het bezit te zijn van de relevante knowhow met betrekking tot de te verlenen Diensten, en personeel te werk te stellen met de nodige deskundigheid.
  4. Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Fonzer mogelijk te maken, zal de Klant steeds tijdig alle door Fonzer nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien de Klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.
  5. In het geval een klant aanvullende diensten zou afnemen van Fonzer na de totstandkoming van deze Overeenkomst zullen deze automatisch vallen onder deze Overeenkomst zonder dat hiervoor enig toevoeging aan de Overeenkomst vereist is.
 3. Privacy
  1. Fonzer zal de gegevens van de Klant vertrouwelijk behandelen met inachtneming van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die worden verstrekt door de Klant voor gebruikmaking door Fonzer voor diens dienstverlening, ligt uitsluitend en volledig bij de Klant. De Klant staat er jegens Fonzer voor in dat de inhoud en de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde of zijn op enige wettelijke en/of reglementaire bepaling. Klant vrijwaart Fonzer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
  2. Fonzer zal zich inspannen en al het nodige doen om de gegevens en data die door de Klant aan Fonzer wordt overgemaakt, zo goed als mogelijk te beschermen en dit volgens de huidige stand van de techniek en wetgeving. Zij zal daartoe de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen zonder dat zij, buiten de hierin voorziene inspanningsverbintenis, kan aangesproken worden voor eventuele schade wegens verlies of bekendmaking van deze gegevens en data.
  3. De Klant erkent en aanvaardt dat bepaalde van zijn/haar gegevens aan sommige leveranciers van Fonzer, waaronder de Platformprovider, moeten worden overgemaakt om de Diensten te kunnen opstarten en leveren. Deze leveranciers en Fonzer zijn gerechtigd om deze gegevens op anonieme wijze voor statistische doeleinden te gebruiken met als doel de Diensten te verbeteren of aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De gegevens van de Klant mogen in de bij wet bepaalde gevallen worden meegedeeld aan de bevoegde instanties. Zelfs in geval de Klant heeft laten weten dat hij niet wil dat inlichtingen over hem worden meegedeeld, zal Fonzer de gevraagde gegevens verstrekken indien de hulpdiensten daarom vragen of indien de wet haar daartoe verplicht. Gegevens mogen eveneens worden meegedeeld aan de handelspartners van Fonzer, in de mate dat zij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun contractuele verplichting t.a.v. Fonzer.
  4. Fonzer is betrokken met de privacy van online mededelingen en websites. In het algemeen is internet niet meer of minder beveiligd dan andere vormen van communicatie, met inbegrip van de post, facsimiletransmissie, en de telefoondienst, die kunnen worden gecompromitteerd. Als een kwestie van voorzichtigheid, is het raadzaam om te veronderstellen dat alle online communicatie beveiligingssystemen gecompromitteerd kunnen worden. Fonzer neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van informatie die over de faciliteiten van Fonzer worden verzonden of enig misbruik daarvan.
  5. Fonzer bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en maximaal gedurende de wettelijk voorziene termijnen. Zij zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens.
  6. Indien Fonzer verplicht is haar medewerking te verlenen aan een verzoek van een bevoegde instantie om elektronische communicatie af te tappen of op te nemen of Klant- en verkeersgegevens te verstrekken, zal Fonzer aan dit verzoek meewerken. Fonzer is niet aansprakelijk voor schade, onder welke vorm dan ook, die de Klant lijdt als gevolg van deze medewerking door Fonzer.
  7. De Klant verplicht zich ertoe zijn gegevens steeds actueel houden en zal alle wijzigingen daarin onmiddellijk kenbaar maken aan Fonzer. Zij zal alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen aan Fonzer en zal dienaangaande alle medewerking verlenen. Het controleren, wijzigen en doorgeven van gegevens kan d.m.v. aanpassen of invullen van de gegevens op de door Fonzer opgegeven site waarvoor de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord van Fonzer zal ontvangen. Fonzer zal op geen enkel manier aansprakelijk kunnen gehouden worden voor schade, van welke aard ook, wanneer Fonzer is uitgegaan van de door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  8. Bij de uitvoering van haar dienstverlening op grond van deze Overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met Fonzer, verwerkt Fonzer gegevens, waaronder persoons- en verkeersgegevens, gegevens m.b.t. het gebruik, het communicatieverkeer, etc. van de Klant met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar Annex 1 hieronder en onze Privacy Policy.
 4. De verantwoordelijkheden van de klant
  1. De Klant mag onder geen beding oneigenlijk gebruik maken van de Diensten van Fonzer en haar leveranciers. Dit oneigenlijk gebruik omvat o.m. maar niet uitsluitend, inbreuk maken en/of wijzigingen aanbrengen op de Diensten waardoor de Diensten van Fonzer en haar leveranciers (o.a. Platformleverancier) zouden kunnen verstoord en/of gehinderd worden, het niet eerbiedigen van de andere Klanten van Fonzer en andere netwerken van deze Klanten. Fonzer behoudt zich het recht voor, de Overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden van rechtswege zonder enige ingebrekestelling en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan gehouden worden, t.a.v. elke Klant die oneigenlijk gebruik maakt van het netwerk van Fonzer of van een van haar leveranciers om schadelijke, belastende of andere negatieve acties uit te voeren of uit te lokken tegen andere Klanten of leveranciers van Fonzer en/of hun netwerk. Fonzer controleert elektronisch de Diensten om ervoor te zorgen dat de faciliteiten naar genoegen werken.
  2. Zodra Fonzer bekend wordt met enige overtreding van deze Overeenkomst of andere voorwaarden van Fonzer door een Klant, kan zij actie ondernemen om dergelijke schending tegen te gaan. De Klant is aansprakelijk voor alle schade die Fonzer en/of derden lijden voor het niet in acht nemen van de bepalingen vervat in deze Overeenkomst en vrijwaart Fonzer en haar leveranciers voor alle mogelijke schade, claims, vorderingen, enz. die daaruit zouden kunnen voortvloeien.
  3. De Klant is verplicht om Fonzer onmiddellijk in kennis te stellen in geval van een (voorlopige) opschorting van betaling, faillissement, invereffeningstelling, aanvraag van een procedure onder de Wet voor de Continuïteit van vennootschappen, of het verliezen van handelingsbekwaamheid van de Klant.
  4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst alle benodigde gegevens niet tijdig aan Fonzer zijn verstrekt, heeft Fonzer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
  5. Om de telecommunicatiefaciliteit te kunnen uitvoeren dient de Klant te beschikken over internet. De aanwezige Breedband Verbinding dient in minimaal 100 kilobit per seconde per toestel te voorzien. Klant is verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid van de Breedband Verbinding. Fonzer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet beschikbaarheid van deze faciliteiten.
  6. De Klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van een Breedband Verbinding waarover Fonzer zijn diensten kan leveren. Wanneer de Klant een gebrek hieraan, onderbreking of beëindiging hiervan ervaart, blijft zij onverminderd verantwoordelijk voor de betaling van alle bedragen voorzien in de Overeenkomst tot beëindiging ervan door Fonzer. Een niet functionerende Breedband Verbinding ontslaat Klant nimmer van zijn betalingsverplichting.
  7. Klant erkent dat zij zelf verantwoordelijk is voor de kosten die ontstaan door het gebruik van de Dienst via haar Breedband Verbinding, ook al zou dit gebeuren zonder haar toestemming. Alle gemaakte kosten voor het gebruik van de Dienst zijn voor de rekening van de Klant.
 5. Tot stand komen van de Overeenkomst
  1. Fonzer is slechts verbonden door deze Overeenkomst nadat Fonzer schriftelijk (per brief of per E-mail) de Bestelling van de Klant heeft aanvaard. De Klant blijft gebonden door zijn Bestelling totdat Fonzer de Bestelling van de Klant schriftelijk heeft aanvaard. Het toelaten dat Fonzer deze Overeenkomst aanvat, geldt als voldoende bewijs dat de Overeenkomst integraal is aanvaard door de Klant en als toestemming om de desbetreffende Goederen en/of Diensten te factureren.
  2. De totstandkoming van de Overeenkomst zal gebeuren onder de ontbindende voorwaarde van aanvaarding of verwerking ervan door de Platformprovider. Indien de Klant niet door de Platformprovider zou worden aanvaard, zal deze Overeenkomst beschouwd worden als nooit te hebben bestaan zonder dat Fonzer enige (schade)vergoeding aan de Klant verschuldigd zal zijn.
  3. Iedere bestelling van een Dienst wordt door Fonzer gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid. Fonzer behoudt zich het recht voor een bestelling zonder opgave van redenen niet uit te voeren, zolang Fonzer de bestelling aan de Klant niet bevestigd heeft. Fonzer heeft daarnaast altijd het recht een aanvraag niet te accepteren, indien er een redelijk en gegrond vermoeden bestaat dat de Klant de Overeenkomst niet naar behoren zal of kan naleven. Als een redelijk vermoeden worden in ieder geval aangemerkt de omstandigheden, die aanleiding geven om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de Klant of slecht betalingsgedrag van de Klant jegens Fonzer of derden.
  4. De uitvoering van de Overeenkomst wordt opgeschort tot de algehele betaling door de Klant van de Voorschotfactuur die door Fonzer zal bezorgd worden bij de totstandkoming van de Overeenkomst. Zolang de Voorschotfactuur onbetaald blijft, zal Fonzer dan ook geen enkele Dienst leveren aan de Klant en kan de Klant Fonzer daartoe niet dwingen op welke wijze dan ook. Indien de Voorschotfactuur langer dan dertig (30) dagen onbetaald blijft na een aanmaning daartoe, zal Fonzer het recht hebben de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij daartoe tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. De Overeenkomst zal dan beschouwd worden als nooit te hebben bestaan. De Klant zal in dergelijk geval Fonzer wel vergoeden voor de kosten die zij reeds zou gemaakt hebben als voorbereiding voor heet leveren van de Diensten.
  5. De Overeenkomst zal definitief tot stand komen op de dag van het vervullen van de hiervoor vermelde voorwaarden, de Dienst werd geactiveerd en de Klant hiervan een elektronische mededeling heeft ontvangen (hierna de “Datum van Beschikbaarstelling”).
  6. Alle offertes van Fonzer zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende 8 dagen na de dagtekening, tenzij anders aangegeven. Fonzer is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd
 6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
  1. De Overeenkomst gaat in vanaf de Datum van Beschikbaarstelling zoals bepaald onder artikel 5.5 voor een duur van drie (3) jaar die telkens automatisch en stilzwijgend verlengd wordt voor een periode van telkens één (1) jaar tenzij zij zou worden opgezegd door een van de partijen door middel van een ter post aangetekend schrijven uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de lopende periode. Ingeval van tijdige opzeg eindigt de Overeenkomst na het verstrijken van de op dat moment lopende periode. Na opzegging zullen alle openstaande vorderingen direct en in hun geheel opeisbaar worden.
  2. Indien de Overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd binnen de termijnen zoals gesteld in artikel 6.1 zal de Klant een afkoopsom verschuldigd zijn. De afkoopsom zal bestaan uit de vergoeding, zoals bepaald onder artikel 9, voor de resterende duur van de dan lopende periode en het verwachte verbruik (op basis van het gewogen gemiddelde van het verbruik van de Klant voorafgaand aan de opzegging) voor de resterende duur van de dan lopende periode. De afkoopsom dient direct na opzegging voldaan te worden.
  3. Fonzer behoudt zich het recht voor, onverminderd haar recht op schadevergoeding, om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te verklaren met onmiddellijke ingang, door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief aan de Klant, in volgende gevallen:
   • herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen (zoals laattijdige betaling) door de Klant;
   • in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt, zijn krediet aan het wankelen is gebracht, of kennelijk onvermogend is;
   • ingeval van ontbinding en vereffening van de vennootschap van de Klant;
   • indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;
   • ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;
   • ingeval de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt.
  4. Fonzer zal de Overeenkomst kunnen ontbinden, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, indien de Platformprovider, of enige andere leverancier die noodzakelijk is voor het leveren van de Diensten, haar overeenkomst met Fonzer zou opzeggen, om welke reden dan ook, en deze niet (tijdig) door een andere Platformprovider of leverancier kan vervangen worden. In dergelijk geval zal de Overeenkomst van rechtswege beëindigd worden op dezelfde dag als de overeenkomst tussen Fonzer en haar leverancier eindigt.
  5. Beide Partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen indien de andere Partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd door de Klant om een overeenkomst met een leverancier van Fonzer te sluiten, zal zij Fonzer daarvan bij de opzegging van de Overeenkomst informeren.
  6. Kosten die Fonzer voor de datum van ontbinding heeft gemaakt in uitvoering van de Overeenkomst en de vergoeding voor de gesprekskosten die gemaakt zijn tot datum van de ontbinding van de Overeenkomst, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.
  7. Indien en voor zover naar het oordeel van Fonzer of van de Platformprovider een goede uitvoering van deze Overeenkomst dit vereist, heeft Fonzer, de Platformprovider of een door hen aangeduide derde, het recht bepaalde werkzaamheden uit te voeren.
 7. Authenticatie
  1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten is Authenticatie nodig. Fonzer zal daartoe een individuele login en wachtwoord bezorgen aan de Klant. De Klant zal al het nodige doen opdat de login en het wachtwoord veilig wordt bewaard en zal deze steeds als vertrouwelijk behandelen. Zij zal deze gegevens slechts kenbaar maken aan geautoriseerde personeelsleden en zal al het nodig doen opdat deze niet aan andere personen of derden worden medegedeeld of doorgeven op welke wijze dan ook.
  2. De Klant zal Fonzer volledig en onvoorwaardelijk vrijwaren voor alle, rechtstreekse of onrechtstreekse, nadelige gevolgen, schade, schulden, kosten, etc. ontstaan ingevolge het misbruik, verlies of enig ander onrechtmatig gebruik van haar login en wachtwoord. Fonzer zal nimmer aansprakelijk kunnen gehouden worden voor enige schade of kost die het gevolg is van misbruik van de login en wachtwoord of enige andere toegangs- of identificatiecode.
 8. Telefoonnummers & wetgeving
  1. Het toekennen van telefoonnummers zal slechts kunnen binnen de bepalingen van de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake telecommunicatie (i.e. de Telecomwet) en haar uitvoeringsbesluiten. De Klant zal zich overeenkomstig de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten gedragen en zal Fonzer vrijwaren voor enige aansprakelijk bij het niet respecteren van de verplichtingen daaronder.
  2. De Klant garandeert en verplicht zich ertoe bij het gebruik van deze Diensten te zullen voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen en voorschriften en de diensten niet te zullen gebruiken voor illegale of immorele doeleinden.
  3. Indien de Klant al een telefoonnummer in gebruik heeft bij een andere aanbieder, kan hij een verzoek bij Fonzer indienen tot behoud van het telefoonnummer. Het telefoonnummer kan worden behouden, indien de Overeenkomst met deze oorspronkelijke aanbieder wordt beëindigd en de aanbieder aan nummerbehoud meewerkt. De Klant zal ter uitvoering van een verzoek tot nummerbehoud de aanwijzingen van Fonzer volgen.
  4. Indien Klant beschikt over meerdere telefoonnummers of nummerblokken dan kan een of meerdere van de nummerblokken of telefoonnummers definitief komen te vervallen wanneer er geen nummerbehoud van deze nummers is ingediend. Klant dient te specificeren welke nummers voor nummerbehoud in aanmerking komen.
  5. Fonzer is niet aansprakelijk voor verlies van een telefoonnummer als gevolg van een onjuiste aanvraag voor nummerbehoud.
 9. Vergoeding en betalingen
  1. De Klant zal voor de levering van de Diensten de volgende vergoedingen verschuldigd zijn:
   • Een eenmalige vergoeding voor het opstarten van de Diensten bestaande uit:
    • Een eenmalige opstartvergoeding voor het tot stand brengen van de Dienst;
    • Hard limit.
   • Maandelijkse vergoeding bestaande uit :
    • Een maandelijkse abonnementsvergoeding voor het beschikbaar stellen en verlenen van de Dienst.
  2. De vergoeding zoals bepaald onder artikel 9.1. zal berekend worden op basis van de tarieven- en prijslijst (hierin de “Tarieven- en Prijslijst”) die als Bijlage 2 aan deze Overeenkomst is gehecht. De bedragen vermeld in deze Tarieven- en Prijslijst, zijn exclusief BTW of enige andere eventueel door de overheid opgelegde heffingen.
  3. De hard limit voorzien onder artikel 9.1. wordt bepaald in functie van het geschat maandelijks gebruik en met toepassing van de Tarieven- en Prijslijst van Fonzer, of in onderling overleg tussen de Partijen. Bij het bereiken van de Hard Limit kunnen geen verdere kosten worden gemaakt en zullen de Diensten bijgevolg worden opgeschort, tenzij de Hard Limit door Fonzer wordt aangepast. Fonzer zal echter nooit kunnen gedwongen worden tot het tijdelijk verhogen van de Hard Limit en kan niet aangesproken worden voor enige schadevergoeding, van welke aard dan ook, indien zij een dergelijke verhoging weigert. Fonzer zal een weigering niet hoeven te motiveren.
  4. De Hard Limit fungeert als een garantie en een maximum limiet boven dewelke Fonzer de Diensten automatisch zal kunnen opschorten, zonder dat zij daarbij enige aansprakelijkheid, van welke aard ook, kan oplopen, en dit totdat de Klant haar uitstaand saldo volledig betaald heeft.
  5. De Diensten zullen pas worden opgestart na betaling van de eenmalige vergoeding zoals voorzien onder artikel 9.1. Fonzer zal daartoe bij ondertekening een Voorschotfactuur bezorgen aan de Klant.
  6. De abonnements- en gesprekskosten zullen door Fonzer maandelijks aan de Klant worden gefactureerd. Fonzer zal daartoe tegen uiterlijk de vijftiende dag van iedere maand aan de Klant een factuur bezorgen samen met een overzicht van de gebruikte gespreksduur van de afgelopen maand. De eerste factuur na het opstarten van de Diensten zal door Fonzer verstuurd worden de maand volgend op de maand van ingebruikname. De eerste factuur bestaat uit:
   • een voorschot voor de gesprekskosten maw de harde limiet
   • de éénmalige activeringskost van het Fonzer’s bedrijfspanel-en porteringskost
   • de gesprekskosten gevoerd vanaf het opstarten van de Diensten tot het einde van de maand waarin deze werden opgestart
   • de éénmalige abonnementskosten
   • de abonnementskosten van de vorige maand
   • aangekocht materiaal, installatiekosten ed…
  7. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, te rekenen vanaf de dagtekening van de factuur.
   • De facturen zullen onder elektronische vorm aan de Klant bezorgd worden. Deze zullen aan de Klant bezorgd worden via het door haar opgegeven e-mail adres. De elektronische factuur zal bijgevolg het enige, originele exemplaar van de factuur vormen, en zal de wettelijke betekenis en draagwijdte van de factuur hebben.
   • De facturen zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders vermeld op de factuur. Een elektronisch verzonden factuur of ingebrekestelling wordt geacht te zijn ontvangen door de Klant op de dag van verzending. Per post verzonden facturen of ingebrekestellingen worden geacht te zijn ontvangen door de Klant binnen 2 kalenderdagen na poststempel.
   • De Klant is de door Fonzer vastgestelde bedragen aan Fonzer verschuldigd. Deze worden vastgesteld op grond van de op het betreffende moment geldende Tarieven- en Prijslijst en de door Fonzer vastgestelde gebruiksduur. Voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen is de administratie van Fonzer bindend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde Diensten in.
  8. Na ontvangst van het bezwaar zal Fonzer een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt, blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.
  9. Fonzer is ten allen tijde gerechtigd de Tarieven- en Prijslijst (elektronisch) aan te passen. De kennisgeving van deze prijsaanpassing zal gebeuren via e-mail. De wijzigingen zullen gelden ten aanzien van alle bestaande overeenkomsten en lopende leveringen van Diensten aan de Klant. De wijzigingen treden in werking op de door Fonzer te noemen datum met inachtneming van een aankondigingsperiode van ten minste 1 maand. De verhoging in prijzen en tarieven door leveranciers, zullen 1-op-1 worden doorgerekend in de geldende tarieven. Deze wijzigingen zullen op voorhand worden medegedeeld aan de Klant.
  10. Indien Fonzer namens Klant een Overeenkomst heeft gesloten met een derde en die derde verhoogt haar tarieven, is Fonzer gerechtigd die tariefsverhoging per direct door te voeren.
  11. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand (Wet 02/08/2002, B.S. 07/08/2002), vermeerderd met 1,75 %. Tot algehele betaling van de factuur zal Fonzer de Diensten eveneens kunnen opschorten zonder enige vergoeding of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.
  12. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Klant naar het oordeel van Fonzer daartoe aanleiding geeft, is Fonzer gerechtigd van Klant te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Fonzer te bepalen vorm. Indien Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Fonzer gerechtigd onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Klant aan Fonzer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 10. Software en Hardware
  1. Het installeren van nieuwe software of hardware kan mogelijk van invloed zijn op de service level garanties die gegeven worden. De Klant zal daarom, voorafgaand aan de installatie, Fonzer informeren over dergelijke installatie van nieuwe software. Voor zover een dergelijke melding niet heeft plaatsgevonden en Fonzer of haar toeleveranciers ontdekken software welke de werking van het netwerk in voorkomend geval de Diensten van Fonzer of derde leveranciers in gevaar brengen, kan gevraagd worden om de software te verwijderen. In geen geval zal Fonzer enige aansprakelijkheid oplopen of gehouden zijn tot schadevergoeding voor problemen die zich zouden voordoen in de Dienstverlening ingevolge software die door de Klant werd geïnstalleerd.
  2. Webapplicaties, zoals onder meer applicaties op Mozilla of Internet Explorer, zullen steeds de verantwoordelijkheid van de Klant blijven.
 11. Beveiliging, onderhoud en levering
  1. Fonzer zal zich inspannen om de Dienst buiten de onderhoudstijden, beschikbaar te houden met een up-time van 99,95%.
  2. Fonzer zal zich inspannen om de gegevens die op haar computersystemen of op deze van haar leveranciers worden opgeslagen, zodanig te (laten) beveiligen zodat, naast Fonzer, uitsluitend de systeembeheerder van de Platformprovider daartoe toegang heeft. De Klant heeft het recht kopieën op te vragen van de door de computersystemen opgeslagen gegevens. Fonzer kan hiervoor een vergoeding voor de gemaakte administratieve kosten aanrekenen. De gegevens zullen slechts gedurende een beperkte tijd worden opgeslagen op de computersystemen van de Platformprovider.
  3. Fonzer zal zich, binnen de mogelijkheden van de huidige stand van de techniek, inspannen voor een deugdelijke beveiliging van de Dienst. Fonzer kan mogelijke technische maatregelen nemen ter bescherming van de programmatuur. Het is de Klant niet toegestaan deze te ontwijken of te verwijderen.
  4. Fonzer is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Klant of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging. Indien de klant merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot diensten van Fonzer, dient hij dit onmiddellijk en uiterlijk binnen één dag aan Fonzer te melden. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Fonzer, is Fonzer nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van haar diensten ten gevolge mocht hebben.
  5. De Klant is zich er van bewust dat Fonzer geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s hoger zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de Klant deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten dient de Klant voor eigen rekening een firewall op te zetten.
  6. Fonzer, haar leveranciers of de Platformprovider behouden zich het recht voor wijzigingen in (de toegang tot) de Dienst, de hostname en/of de toegangscode aan te brengen, indien zulks wenselijk is voor het correct functioneren van de Dienst. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop de Klant toegang verkrijgt tot de Dienst(en), zal Fonzer de Klant over de wijzigingen tijdig informeren.
  7. De Klant aanvaardt dat Fonzer, de Platformprovider en/of één van haar onderaannemers van tijd tot tijd onderhoudswerken of inspecties kunnen uitvoeren aan de Dienst. Door deze Overeenkomst aan te gaan, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat dergelijke onderhoudswerken of inspecties kunnen worden uitgevoerd. Fonzer zal de Klant hiervan, behoudens in een noodgeval, voorafgaandelijk van op de hoogte brengen. Indien het een noodgeval betreft, zal Fonzer de Klant zo snel mogelijk in kennis stellen van de uitgevoerde inspecties of onderhoudswerken.
  8. Indien Fonzer:
   • de Klant voorafgaand op de hoogte heeft gebracht van de onderhoudswerken of inspecties of;
   • wanneer het een noodgeval betreft, de Klant onverwijld in kennis heeft gesteld van de uitgevoerde inspecties of onderhoudswerken, kan Fonzer door de Klant niet worden aangesproken voor de hiermee gepaard gaande downtime.
  9. Fonzer zal storingen zo spoedig mogelijk onderzoeken en zij zal zich inspannen om, in zoverre zij de storing zelf kan wegwerken, de storing zo snel als mogelijk op te lossen of de Platformprovider daartoe aan te zetten.
  10. Fonzer spant zich in om de Dienst zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Fonzer geeft echter geen garanties ten aanzien van de snelheid, beschikbaarheid en de kwaliteit van de Dienst. De Klant is er zich van bewust dat de Dienst geleverd wordt via een platform welke toebehoort aan een derde partij, zijnde de Platformprovider.
  11. De kwaliteit van de Dienst is onder andere afhankelijk van de door de Klant gebruikte breedbandverbinding en de randapparatuur (waaronder het aantal en type telefoontoestellen en toebehoren). Verder kan (gelijktijdig) gebruik door de Klant van de breedbandverbinding voor andere toepassingen naast de Dienst (bijvoorbeeld downloaden) invloed hebben op de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Dienst. Als gevolg van de technische structuur van het internet kan geen bandbreedte gegarandeerd worden tussen het computersysteem van de Klant en enige ander computersysteem dat deel uitmaakt van het internet.
  12. Fonzer is niet aansprakelijk voor enige schade, die de Klant lijdt als gevolg van het niet (volledig) beschikbaar zijn van de Dienst ten gevolge van omstandigheden, zoals stroomuitval of overbelasting van de breedbandverbinding, waardoor de Dienst tijdelijk niet (volledig) beschikbaar is. Fonzer wijst er met nadruk op dat onder deze omstandigheden ook de alarmnummers 100, 101 en 112 (tijdelijk) niet bereikbaar zullen kunnen zijn. Indien de Klant verhuist naar een ander adres wordt de Overeenkomst onveranderd voortgezet, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. De Klant stelt Fonzer onverwijld van de verhuizing op de hoogte.
  13. Indien de Klant in een beperkte periode bovengemiddelde bedragen verschuldigd blijkt te zijn, is Fonzer gerechtigd over te gaan tot blokkering van bepaalde bestemmingen, totdat de Klant de verschuldigde bedragen heeft betaald of zekerheid heeft gesteld op een door Fonzer aan te geven wijze.
 12. Buiten gebruik stellen van de Dienst
  1. Indien, als gevolg van het gebruik van de Dienst(en) door de Klant, het verkeer op het vaste netwerk van Fonzer, de Platformprovider of van een derde leverancier van Fonzer hinder ondervindt, is de Klant verplicht om binnen 24 uur na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van Fonzer daartoe, zijn gebruik van de Dienst in overeenstemming te brengen met de door Fonzer bij die kennisgeving verstrekte aanwijzingen. Indien dit naar het oordeel van Fonzer noodzakelijk is, kan Fonzer de Dienst zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk, en zonder enige schadevergoeding, buiten gebruik stellen.
  2. Fonzer is gerechtigd de aan de Klant in gebruik gegeven Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen en het verrichten van de Dienst op te schorten, indien de Klant wezenlijke verplichtingen uit deze Overeenkomst, met inbegrip van de bepalingen inzake toegestaan gebruik en de betalingsverplichtingen, na schriftelijke aanmaning, niet nakomt. Indien omstandigheden van zeer dringende aard een onverwijlde opschorting nodig maken, is geen voorafgaande schriftelijke verwittiging nodig.
  3. De Klant blijft gedurende de periode van opschorting gehouden om alle verschuldigde bedragen te voldoen.
  4. De opschorting zoals in dit artikel voorzien, wordt onverwijld beëindigd vanaf het moment dat de Klant zijn verplichtingen alsnog nakomt.
 13. Aansprakelijkheid Fonzer
  1. Fonzer zal zich naar best vermogen en inzicht en volgens de eisen van goed vakmanschap inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
  2. De aansprakelijkheid die Fonzer kan oplopen in verband met deze Overeenkomst, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de Klant degelijk zal moeten worden aangetoond. Gelet op de aard en het technische karakter van ieder informaticaprogramma wordt toegegeven en door de Klant erkend dat het volgens de huidige staat van de techniek en kennis niet mogelijk is om te garanderen dat de Diensten ononderbroken zullen werken. De Diensten worden geleverd ‘as is’ en Fonzer garandeert geenszins dat de Diensten voldoen aan het feitelijke doel en/of beoogde gebruik van de Klant.
  3. Fonzer zal enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte directe schade, zoals gedefinieerd in alinea 2 hierna, te herstellen wegens toerekenbare tekortkomingen van Fonzer en/of uit hoofde van de ontbinding van deze Overeenkomst, dit echter tot een maximumbedrag per schadegeval dat overeenstemt met de vergoeding die de Klant verschuldigd is voor de maand die voorgaat aan het moment waarop de gebeurtenis(sen) die aanleiding gegeven hebben tot de vordering zich hebben voorgedaan. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één schadegeval. In geen geval zal de vergoeding voor directe schade meer dan duizendvijfhonderd euro (1.500 EUR) bedragen. Onder directe schade wordt louter en uitsluitend verstaan:
   • De redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de prestatie van Fonzer aan deze Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Klant de Overeenkomst heeft ontbonden.
   • Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Overeenkomst.
   • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Overeenkomst.
  4. Deze maximumbedragen zijn van toepassing ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag. Aan elkaar verwante, gelijkaardige of gekoppelde schadegevallen worden steeds als één schadegeval beschouwd.
  5. De aansprakelijkheid van Fonzer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Klant Fonzer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Fonzer ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fonzer in staat is adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk en uiterlijk binnen 5 dagen aan Fonzer meldt. Klant dient de Klacht uitgebreid te beschrijven, de mogelijke oorzaak te vermelden, welke stappen er reeds ondernomen zijn om de klacht op te lossen en welke handelingen de Klant van Fonzer verwacht. Voorts dient de Klant zijn naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, mailadres en telefoonnummer te vermelden. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Fonzer vervalt door het enkele verloop van 3 maand na het ontstaan van het schadewekkend feit.
  6. Wordt expliciet uitgesloten van aansprakelijkheid:
   • de vergoeding door Fonzer voor alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, kapitaal, cliënteel, verlies van geld of waardepapieren, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van de Klant zijn afnemer, verminking of verlies van data, door gebruik of het niet kunnen gebruiken door de Klant of derden van de Dienst(en), schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan Fonzer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan Fonzer voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Voor zover Fonzer bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van zware of opzettelijke fout.
   • schade veroorzaakt door de fout van de Klant, en/of haar Gebruikers;
   • de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het verkeerdelijk gebruik van de Diensten of door het gebruik van de Diensten in strijd met de AUP (Acceptable Use Policy);
   • schade aan de Klant, de Gebruikers en/of aan andere derden die voortvloeit uit de ongeoorloofde toegang tot de account en/of de Materialen van de Klant en/of de Gebruikers en dit ongeacht of de Klant dergelijk gebruik heeft toegestaan of niet;
   • schade aan de Klant, de Gebruikers en/of aan derden die voortvloeit uit de soft- en/of hardware van derde partijen.
   • schade die voortvloeit uit het niet en/of het verkeerdelijk installeren en/of gebruik van de door Fonzer ter beschikking gestelde tool die toegang verleent tot de Diensten
   • elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit een vooraf aangekondigd onderhoud en/of een noodonderhoud
   • elke aansprakelijkheid inzake de connectiviteit tussen Klant en Dienstverlener;
   • de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant, of in het bedrijf van de Klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst
  7. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de Partijen, is de Klant verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten en de wijze waarop de Diensten worden ingezet. De Klant is tevens aansprakelijk voor de instructie aan en het gebruik door de Gebruikers.
  8. Niets in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van een Partij voor fraude of bedrieglijk opzet gepleegd door deze Partij.
  9. De Klant vrijwaart Fonzer voor alle aanspraken van derden wegens het gebruik of niet kunnen gebruiken van de Dienst(en), apparatuur, programmatuur of materialen of wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een dienst, product of systeem, dat door de Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Fonzer of een toeleverancier geleverde Dienst(en), apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Contractant bewijst dat de schade veroorzaakt is door die Dienst(en), apparatuur, programmatuur of andere materialen en ook zou zijn ontstaan indien de Klant de Dienst(en), apparatuur, programmatuur, of andere materialen zonder enig toevoeging of wijziging of bewerking zou hebben geleverd aan die derden. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel 13 vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de ondergeschikten van Fonzer en ieder ander die door haar in het kader van de levering van de Diensten wordt ingeschakeld, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie Fonzer geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.
  10. Fonzer is in bepaalde mate afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Fonzer is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
 14. Overmacht
  1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.m. verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Fonzer, overheidsmaatregelen, brand, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, de onbeschikbaarheid van servers van derden, oorlog, terreuraanslagen, staking, algemene vervoersproblemen, …
  2. Indien de overmachtssituatie langer duurt dan drie (3) maanden hebben partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Fonzer bij het intreden van de overmacht al prestaties heeft verricht, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde in voorkomend geval uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Bedragen die reeds werden gefactureerd voor de beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht, blijven onverminderd verschuldigd en worden onmiddellijk opeisbaar.
  3. Klant vrijwaart Fonzer voor alle aanspraken voor kosten voortvloeiende uit opschorting van diensten om legitieme redenen en aansprakelijkheden voorkomende uit overmacht.
 15. Gebruik Portal Fonzer en AUP
  1. Bij het aanbieden van de Portal gaat Fonzer zorgvuldig te werk. Daarbij tracht Fonzer zich op te stellen zoals dat van een maatschappelijk geëngageerde Internet- en Telecommunicatie leverancier mag worden verwacht.
  2. Fonzer tolereert geen misbruik van de Portal. Indien misbruik van de Portal door een Klant wordt ontdekt zal dit resulteren in directe ontzegging tot de Portal. Fonzer zal aangifte van misbruik doen en gevolgschade ten laste leggen bij Klant. Fonzer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van Klant die voortvloeien uit ontzegging tot de Portal als gevolg van misbruik.
  3. De Klant zal geen oneigenlijk gebruik maken van de Dienst, het materieel of de apparatuur die door Fonzer geleverd zou worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: het inbreuk maken en/of wijzigingen aanbrengen op de Dienst waardoor de Dienst of andere diensten van Fonzer of derden zouden kunnen worden verstoord en/of worden gehinderd.
  4. Klant zal de Dienst(en) slechts gebruiken in overeenstemming met de hierin vervatte Acceptable Use Policy (AUP). Klant zal door het gebruik van de Dienst(en) geen rechten van derden schenden, zich ten opzichte van derden niet onwelvoeglijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen, en geen schade aan derden toebrengen. In het bijzonder zal Klant:
   • de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
   • niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
   • zich geen toegang verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is;
   • zonder toestemming van de desbetreffende derde geen gegevens van derden veranderen, wissen, onbruikbaar maken dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;
   • geen computervirussen verspreiden, noch andere computerprogramma’s of data verspreiden met het oogmerk computerprogramma’s of data van derden schade toe te brengen; en
   • niet zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt;
   • enige onrechtmatige communicatie opzetten.
  5. Onverminderd haar overige rechten, behoudt Fonzer zich het recht voor haar verplichtingen jegens De Klant op te schorten, onder meer door de Klant met onmiddellijke ingang de toegang tot de Dienst(en) te ontzeggen, indien de Klant handelt in strijd met hetgeen in dit artikel 15 werd bepaald. Fonzer zal wegens zodanige opschorting nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. De Klant vrijwaart Fonzer tegen aanspraken van derden die verband houden met haar handelen in strijd met het in dit artikel bepaalde.
  6. Indien de Klant voornemens is te verhuizen, deelt hij Fonzer zo spoedig mogelijk het nieuwe adres mede waarnaar de Dienst zal moeten worden omgezet. Fonzer zal zich inspannen om de Dienst tijdig te laten omzetten naar het door de Klant opgegeven (nieuwe) adres. Een eenmalig bedrag als vergoeding voor de kosten die voortvloeien uit het omzetten van de Dienst, zal aan de Klant worden aangerekend. Indien de Dienst niet beschikbaar is op het nieuwe adres van de Klant blijft zij de ingevolge de overeenkomst te betalen vergoedingen verschuldigd totdat de Overeenkomst is geëindigd in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst. De Klant zal Fonzer op verzoek alle medewerking verlenen die nodig is om de Dienst te kunnen leveren aan de volgende bewoner op het oude adres van de Klant.
  7. Het is de Klant verboden om de Diensten aan derden buiten de organisatie van de Klant ter beschikking te stellen, tenzij de desbetreffende computersystemen van die derden zich fysiek op de bedrijfslocatie van de Klant bevinden.
  8. Alle rechten op het Portal, inclusief de Content, berusten bij Fonzer. Zonder voorafgaande toestemming is het een Klant niet toegestaan de Portal (of delen daarvan) te kopiëren, te wijzigen en/of te verspreiden, tenzij dit schriftelijk met Fonzer is overeengekomen.
 16. Risico en verzekering
  1. Het risico van verlies of beschadiging van de apparatuur, programmatuur, materialen, onderdelen, documentatie en andere producten die voorwerp zijn van de Overeenkomst, gaat op de Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant zijn gebracht. Vanaf dat moment is de Klant verantwoordelijk voor schade die de apparatuur, programmatuur en dergelijke aan derden mocht berokkenen. Na die datum zal Fonzer verloren of beschadigde programmatuur vervangen tegen de kosten van de informatiedragers en verzending.
  2. De Klant dient ervoor te zorgen dat, vanaf de risico-overgang als bedoeld in artikel 16.1, zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering de financiële gevolgen van zijn aansprakelijkheid jegens derden, Fonzer en haar leverancier dekt. De Klant ziet af van elk recht op regres en vrijwaart Fonzer voor regres van diens verzekeraars jegens Fonzer.
  3. Indien de Klant zaken of rechten onder zich heeft die eigendom zijn van Fonzer of aan Fonzer of haar toeleveranciers toekomen, zal de Klant Fonzer terstond informeren indien daarop beslag is gelegd of dreigt te worden gelegd.
  4. Indien producten voor onderhoud of garantieservice naar Fonzer of diens leveranciers worden vervoerd en daarvoor tijdelijk bij Fonzer of diens leveranciers aanwezig zijn, zal de Klant ervoor zorgen dat die producten voor die periode en tijdens het vervoer naar en van Fonzer of diens leveranciers afdoende verzekerd zijn tegen schade en verlies.
 17. Algemeen
  1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Fonzer zijn vrijblijvend, tenzij door Fonzer schriftelijk en uitdrukkelijk anders zou zijn aangegeven.
  2. De voorwaarden vervat in deze Overeenkomst zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betreffende diensten of producten, van welke aard ook, die door Fonzer aangeboden of geleverd worden. Deze Overeenkomst bevat de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen, en treedt in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk.
  3. Bij beëindiging van de Overeenkomst vervallen tevens deze aanvullende of afwijkende bepalingen. In geval van strijdigheid van bepalingen in het Bestelformulier, deze Overeenkomst of de Bijlagen, geldt de volgende rangorde:
   • het Bestelformulier
   • deze Overeenkomst
   • de Bijlagen.
  4. Indien en voor zover Fonzer software en/of hardware van derden aan de Klant ter beschikking stelt, zijn de voorwaarden van de derden (hierna de “Voorwaarden van Derden”) onverkort van toepassing en maken ze onverkort deel uit van deze Overeenkomst. De Klant aanvaardt deze voorwaarden van Derden en erkent ervan kennis te hebben genomen. De Klant kan niet meer rechten putten ten aanzien van de geleverde hard- en software dan in de Voorwaarden van Derden vervat zijn. De Voorwaarden van Derden prevaleren boven alle andere voorwaarden. Indien en voor zover de bedoelde Voorwaarden van Derden in de verhouding tussen Klant en Fonzer om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Overeenkomst onverkort.
  5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien de algemene voorwaarden van de Klant anders zouden voorzien.
  6. De Klant dient voor de ontvangst van deze Overeenkomst en aankondigingen hieromtrent geschikte (e-mail) adresgegevens aan Fonzer kenbaar te maken. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor het, desgewenst, opslaan en printen van deze Overeenkomst door middel van daartoe op de website, in de browser of anderszins beschikbare faciliteiten. De Klant draagt tevens de verantwoordelijkheid om de opgeslagen kopie voor zichzelf toegankelijk te maken en te houden.
  7. De bepalingen van deze Overeenkomst kunnen door Fonzer ten allen tijden via E-mail communicatie of schriftelijk worden gewijzigd. De wijzigingen zullen gelden ten aanzien van alle bestaande Overeenkomsten, aanbiedingen en lopende leveringen van Diensten aan de Klant. De wijzigingen treden in werking op de door Fonzer te noemen datum met inachtneming van een aankondigingsperiode van ten minste 1 maand.
  8. De klant die geen substantiële wijzigingen van de contractvoorwaarden in zijn nadeel aanvaardt, mag het Contract zonder boete verbreken, en dit ten laatste op de laatste dag van de maand volgend op de inwerkingtreding van de wijziging.
  9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst van Klant (schriftelijk) aanpassen.
  10. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Fonzer zal Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  11. Indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Fonzer de Klant hierover zo mogelijk van tevoren inlichten.
  12. Iedere Partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de wederpartij.
  13. Indien noodzakelijk mag Fonzer rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal zij de Klant, indien dat wettelijk vereist is, daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de Klant onredelijk bezwarend is, heeft de Klant het recht de Overeenkomst binnen dertig (30) dagen na ontvangst van genoemde mededeling te beëindigen.
  14. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.
 18. Toepasselijk recht en geschillen
  1. De Partijen zullen geschillen zoveel als mogelijk in der minne proberen te regelen.
  2. Fonzer verbindt zich ertoe om problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de klant/abonnee niet tevreden is met het antwoord of de geboden oplossing, kan hij of zij zich wenden tot de interne ombudsdienst van Fonzer. Alleen schriftelijke klachten via [email protected] of via het contactadres van Fonzer, ter attentie van de Ombudsdienst, Veldkant 10, 2550 Kontich worden in aanmerking genomen.
  3. De Klant mag zich niettemin tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie wenden om zich zo goed mogelijk in te lichten over zijn belangen:
   • Ombudsdienst voor Telecommunicatie
    Koning Albert II-laan 8 bus 3
    1000 Brussel
    www.ombudsmantelecom.be
  4. De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst, zullen uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd zijn. Geen enkele vordering kan door de Klant worden ingesteld met betrekking tot de geleverde prestaties meer dan drie (3) maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering of indien de Klant binnen de 5 dagen nadat het voorval zich voordeed, hiervan Fonzer niet in kennis heeft gesteld.

Annex 1: Specificatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Fonzer zal in het kader van artikel 3.1 van de Overeenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van de Klant:

 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • (Pas)foto’s
 • NAW-gegevens
 • Voicemailberichten
 • Faxberichten
 • Gespreksgegevens telefoongesprekken (Call Detail Records)
 • Opgenomen telefoongesprekken (Call Recording)
 • Signalisatie en audio van telefoongesprekken

Van de categorieën betrokkenen:

 • Klanten
 • Werknemers/medewerkers van klanten
 • Gebelde en bellende partijen

De Klant staat ervoor in dat de in deze Annex 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Fonzer voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door de Klant.